Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky

Po dokončení magisterského štúdia môžu záujemcovia pokračovať v štúdiu formou rigorózneho konania v odbore učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra. Prihlášku podávajú dekanovi Filozofickej fakulty prostredníctvom oddelenia akademických činností UCM. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhájení rigoróznej práce získava absolvent titul PaedDr. Tému si uchádzač môže vybrať z nižšie uvedenej ponuky Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM alebo si tému navrhne sám a katedra ju predloží rigoróznej komisii na schválenie.


Témy rigoróznych prác


A. Slovenský jazyk

 1. Nepravé hypotaktické súvetie v súčasnej slovenskej publicistike
 2. Jazyková situácia na Slovensku v 20. a 30. rokoch 20. storočia
 3. Aktualizácia vo frazeológii
 4. Zvuková stavba vybraného západoslovenského nárečia
 5. Tvorivé písanie na hodinách SJL
 6. Vplyv cudzích slov na súčasný spisovný jazyk
 7. Aktuálne problémy vyučovania syntaxe na základných a stredných školách

 8. Prepojenie ortografie a jazykového systému vo vyučovaní slovenského jazyka

 9. Uplatnenie kurikulárnej reformy vo vyučovaní literatúry na SŠ

 10. Didaktická transformácia zásad ortografie v učebniciach slovenského jazyka na základných a stredných školách


B. Slovenská literatúra

 1. Román v slovenskej literatúre 20. storočia /typologické, estetické a interpretačné možnosti v pedagogickej praxi/
 2. Literárna estetika v próze Dušana Dušeka /estetické, poetologické a interpretačné možnosti v pedagogickej praxi/
 3. Literárna veda v procese literárnej výchovy a literárneho vzdelávania
 4. Premeny realizmu (na textoch slovenských autorov)

 5. Politika a poetika (na textoch 20. storočia)


Poznámka: Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa konajú v jarnom alebo jesennom termíne.


Predmety rigoróznych skúšok

 1. povinný predmet: všeobecná didaktika
 2. povinný predmet: didaktika slovenského jazyka a literatúry
 3. povinne voliteľné predmety:
  • morfológia a syntax spisovnej slovenčiny
  • lexikológia a štylistika spisovnej slovenčiny
  • fonetika a fonológia spisovnej slovenčiny
  • vývin slovenského jazyka a dialektológia
  • dejiny spisovnej slovenčiny
  • historickopoetoloigcké aspekty slovenskej literatúry v medziliterárnom a vnútroliterárnom procese
  • metodológia literárnovedného výskumu
  • vedecká a školská interpretácia literárneho textu


Poznámka: Pri rigoróznej práci z jazykovedy si kandidát vyberie jeden z prvých piatich povinne voliteľných predmetov a pri rigoróznej práci z literatúry si kandidát vyberie jeden z troch povinne voliteľných predmetov týkajúcich sa literatúry.


Katedrový koordinátor pre rigorózne skúšky

Mgr. Peter Gregorík, PhD
peter.gregorik@ucm.sk
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete