Bakalárske štúdium

Profil absolventa/absolventky

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (1. stupeň v dennej i externej forme)

Absolvent/ka odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený/á tak, aby mohol/a úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný/á v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný/á orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Absolvent/ka 1. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej, morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu.

V literárnej zložke absolvent/ka získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry.

Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa/ky vytvoria predpoklady pre plynulý prechod do 2. stupňa štúdia, v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách.

Teoretické vedomosti absolventa/ky 1. stupňa:

 • pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu  v širších sociálnovedných súvislostiach,
 • ovláda psychologickú interpretáciu vývinu, výchovy a  vzdelávania človeka,
 • pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní,
 • pozná organizačné charakteristiky školského systému,
 • ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín svojej  predmetovej špecializácie,
 • najmä je však pripravený/á získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na  2. stupni vysokoškolského štúdia.

Uplatniteľnosť absolventa 1. (bc.) stupňa štúdia v dennej i externej forme

Absolvent/ka prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)  je spôsobilý/á byť asistentom/kou učiteľov slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený/á s metodológiou produkcie obsahu študijného programu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Je schopný/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, dokáže flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa.

Všetky uvedené odborné i praktické kompetencie umožňujú absolventovi/ke, aby sa úspešne uplatnil ako:

 • pomocný/á učiteľ/ka, resp. asistent/ka učiteľa,
 • pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),    
 • jazykový/á redaktor/ka a korektor/ka
 • kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, resp. odborník/čka v iných oblastiach jazykovej kultúry
Aktuality
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 13. novembra 2021 nás navždy opustila naša kolegyňa doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., dlhoročná pracovníčka Katedry slovenského jazyka a lite...
10. 11. 2021 uskutoční naša katedra v rámci Týždňa vedy a techniky podujatie POTULKY LITERÁRNOU TRNAVOU. Pôjde o prechádzku literárnymi pamiatkami Trnavy a zaujímavými miesta...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete