Bakalárske štúdium

Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je slovenský jazyk a literatúra – bakalárske štúdium


Rada pre študijný program:

predsedníčka RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

členky RŠP: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., mim. prof., Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., mim. doc.

zástupcovia študentov: Bc. Romana Fondrková (2. roč. MGR. HISL)

zástupkyňa externého prostredia – absolventka: PaedDr. Katarína Šimová (učiteľka ZŠ Nové Mesto nad Váhom)

zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Palkovičová Petra Mgr., Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. Tovarišstva)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu slovenský jazyk a literatúra

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., mim. prof.

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu slovenský jazyk a literatúra:

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – funkčné miesto profesorky

PhDr. Marián Kamenčík, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docenta

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docentky

za učiteľský základ:

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., funkčné miesto docenta

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je slovenský jazyka a literatúra – bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia slovenský jazyk a literatúra

V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:

1. Cieľom bakalárskeho vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.

Profil absolventa

Absolvent/ka 1. stupňa vysokoškolského štúdia v kombinačnom učiteľskom odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského vzdelávania. Je dobre zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a má vhľad do širších súvislostí pedagogiky, výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť, komunikačné kompetencie. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1.Vedomosti: Z hľadiska získavania vedomostí absolvent/ka 1. stupňa študijného kombinačného učiteľského programu slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii) získa súbor základných poznatkov o jazyku a literárnovedných disciplínach tak, aby mohol bez ťažkostí vnímať terminológiu a špecializované výklady v ďalších rokoch štúdia. Získa systémové poznatky zo synchrónnej lingvistiky, ovláda zákonitosti zvukovej, ortografickej a morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny slovenčiny. Popri tom sa oboznámi so všeobecne platnými a všeobecne aplikovateľnými poznatkami zo všeobecnej lingvistiky a jazykovej kultúry. Získa základné vedomosti z oblasti diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu z hľadiska historického vývinu. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o dejinách a vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. Prostredníctvom osobitných študijných predmetov sa študentom poskytujú aj informácie zo svetovej literatúry, teórie literatúry a poetiky a estetiky literárneho textu. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa. Po absolvovaní štúdia študent/ka ovláda terminologickú sústavu deskriptívnej lingvistiky na takej úrovni, že je schopný/á prijímať teoretické poznatky súčasnej jazykovedy a aplikovať ich v praxi, získa primeraný a dostatočný pohľad na teóriu literatúry a dejiny slovenskej literatúry v jej pluralitnej podobe a kontinuálnom vývine, disponuje základnými vedomosťami z metodológie literárnej vedy a z interpretácie literárneho textu.

2.Získané zručnosti: absolvent/ka je schopný/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, dokáže flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe, dokáže byť senzibilný voči vzťahom jazyka a kultúry, zručne pracuje s informáciami, oboznámi sa s metodikou a základnými nástrojmi spracúvania primárnej a sekundárnej literatúry.

3.Profesijné kompetencie: absolvent/ka je po ukončení študijného programu schopný/á vykonávať činnosti budúcej profesie učiteľa, asistenta učiteľa, redaktora, jazykového korektora, kultúrneho a osvetového pracovníka. Počas štúdia si osvojí penzum poznatkov z predmetovej špecializácie a učiteľského základu a didaktiky. Štúdium cielene pripravuje študentov na výkon povolaní vyžadujúcich profesionálnu znalosť slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách spoločenskej praxe. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený/á s metodológiou produkcie obsahu študijného programu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Je schopný/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, dokáže flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa.

4.Prenositeľné kompetencie: Absolvent/ka sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach v materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, nadobudne zručnosti pracovať so slovníkovými a kodifikačnými príručkami, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek národnej literatúry a zároveň sa naučí identifikovať a definovať hodnoty diel literatúry pre deti a mládež, ktoré môže prakticky využiť pri utváraní vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Absolventi získajú organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, zdokonalia si svoju kreativitu.

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent/ka pripravený/á na výkon povolania pedagogického asistenta podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent/KA bakalárskeho študijného programu je pripravený/á na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.

Absolvent/ka prvého stupňa vysokoškolského štúdia kombinačného učiteľského programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden jeslovenský jazyk a literatúraje spôsobilý/á byť asistentom/kou učiteľov slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.

Všetky vyššie opísané vedomosti a zručnosti umožňujú absolventovi/ke, aby sa úspešne uplatnil aj ako:

·pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,

·pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,

·školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),

·jazykový/á redaktor/ka a korektor/ka,

·kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, resp. odborník/čka v iných oblastiach jazykovej kultúry.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020)posudzovaná v týchto kategóriách:

·Spokojnosť so štúdiom na FF UCMv intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škáleskôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

·Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%v inom ako študovanom odbore.

·Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

·Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov  kombinačných učiteľských študijných programov na trhu práce.


Aktuality
Milé študentky, milí študenti, oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na Erasmus mobilitách študentov stáž a absolventská stáž v letných mesiacoch r. 2024...
Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na vedeckú konferenciu na tému 

DYNAMIKA A PODOBY NARATÍVNEHO F...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete