Projekty a granty


Didakticko-pedagogická analýza a evaluácia výsledkov kurzu zameraného na zvyšovanie kultúrnosti a odbornosti študentov vo vyjadrovaní (FPPV-07-2011- Fakultný projekt FF UCM ) bol realizovaný na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2011. Cieľom projektu bolo zistiť prostredníctvom kvantitatívneho výskumu a následnou didakticko-pedagogickou analýzou výsledkov výskumu novovzniknutého celofakultného predmetu Katedry slovenského jazyka a literatúry zameraného na zvyšovanie jazykovej kultúry študentov a ich odborného vyjadrovania na akademickej pôde - praktický kurz slovenčiny I a II úspešnosť zvyšovania jazykovej kultúry u študentov a prijateľnosť toho kurzu študentmi. V projekte sme riešili a zisťovali stav jazykovej kultúry študentov, či už v písomnom alebo ústnom vyjadrovaní, kde sme potvrdili zjavné defekty v ich jazykovej komunikácii. Tieto nedostatky sme mali možnosť pozorovať prostredníctvom obsahovej analýzy dokumentov a prostredníctvom dotazníka. Získavali sme informácie o prijateľnosti tohto kurzu medzi študenti a ukázalo sa, že študenti vo väčšine akceptujú tento predmet a považujú ho za prijateľný konštruktivistický prístup ako možno efektívne zvýšiť ich jazykovú kultúru. Pri svojom ďalšom štúdiu by privítali príručku, metodiku alebo skriptum, ktoré by komplexne spracúvali túto problematiku a študenti by sa k nej mohli kedykoľvek popri ich štúdiu spätne vracať a utvrdiť sa v problematických oblastiach používania jazyka v komunikácii (písomnej a ústnej). Na základe toho bol ako súčasť výstupu projektu vypracovaný prvý diel skrípt Jazyková kultúra v akademickej komunikácii I. Obálka učebnice


Názov projektu: Revitalizácia rukopisnej príležitostnej poézie z prelomu 18. a 19. storočia
Číslo projektu: FPPV-06 2012
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2013
Finančná dotácia: 500,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 0 €
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
Riešitelia:
Partneri projektu:
Záverečné stanoviská donorských organizácií:


Názov projektu: Aplikácia vlastných vedeckých poznatkov do vyučovacieho procesu (zefektívnenie výučby dejín slovenskej literatúry)
Číslo projektu: FPPV-06 2012
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2013
Finančná dotácia: 500,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 0 €
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Miloslav Konečný, PhD.
Riešitelia: Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Partneri projektu:
Záverečné stanoviská donorských organizácií:


Cieľom projektu FPPV - 15 – 2012 s názvom Aplikácia vlastných vedeckých poznatkov do vyučovacieho procesu (zefektívnenie výučby dejín slovenskej literatúry) bolo vytvorenie a publikovanie vysokoškolskej učebnice so zacielením na dejiny slovenskej literatúry, konkrétne na obdobie medzi rokmi 1780 a 1830, cieľ sa podarilo zrealizovať. Učebnica Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia v portrétoch (Jozef Ignác Bajza, Bohuslav Tablic, Ján Kollár, Ján Hollý) sa sústreďuje na autorov, ktorých tvorba spadá do zložitého prechodového, a preto nevyhnutne viacvrstvového obdobia, literárne diela vznikajúce v tomto období sú často výrazne poznačené literárnosmerovou nevyhranenosťou. V rámci publikácie nie sú len zozbierané, kriticky zhodnotené a metodologicky systematizované najaktuálnejšie a najdôležitejšie poznatky z danej oblasti výskumu s ohľadom na potreby študenta, ale sú v nej aplikované aj vlastné aktuálne vedecké poznatky oboch riešiteľov. Reflektované sú i problémy, ktorým bola doposiaľ pozornosť venovaná najmä vo forme štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch či zborníkoch z vedeckých konferencií, ktoré sa do syntetických dejín literatúry dostávali len okrajovo a často v nevyhnutne zjednodušujúcej podobe. Predkladaná vysokoškolská učebnica tak predstavuje aktuálnu odbornú syntézu so zacielením na obdobie medzi rokmi 1780 a 1830.

Cieľom projektu bolo aj sprístupnenie textových ukážok vybraných literárnych diel formou antológie, pretože náročná dostupnosť viacerých literárnych textov, ktoré sa majú stať predmetom analýzy a interpretácie v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu, sa opakovane stáva prekážkou jeho úspešného priebehu. Publikácia takéhoto charakteru vznikala paralelne popri tvorbe spomenutej vysokoškolskej učebnice, publikovaná bola ešte v roku 2012 pod názvom Textová príručka k štúdiu dejín slovenskej literatúry v období prelomu 18. a 19. storočia.

V roku 2013 sa podarilo na projekt nadviazať aj vydaním druhého dielu publikácie pod názvom Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia v portrétoch II (Juraj Fándly, Juraj Palkovič, Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány), ktorá sprístupňuje ďalšiu štvoricu významných obrodeneckých osobností.


Názov projektu: Didakticko-pedagogická analýza a evaluácia výsledkov kurzu zameraného na zvyšovanie kultúrnosti a odbornosti študentov vo vyjadrovaní
Číslo projektu: FPPV-07 2011
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Obdobie riešenia projektu: 2011 - 2012
Finančná dotácia: 700,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 0 €
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
Riešitelia:
Partneri projektu:
Záverečné stanoviská donorských organizácií: úspešne ukončené


Pavel Bunčák - život, dielo a miesto v nadrealizme

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0227/09
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
Riešitelia: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
Dátum začiatku riešenia projektu: 2009
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2011
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry


Typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0089/08
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková, Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Radoslav Matejov
Dátum začiatku riešenia projektu: 2008
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2010
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava


"Regionalisierte Lehrwerke und Interkultureller Dialog" (IDIAL)

Číslo projektu: 135442 - LLP - 1 - 2007 - 1 - DE - KA2MP
Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu: program K2 - Sprache

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia LLP
Koordinátor: Univerzita Göttingen
Priezvisko, meno projektového manažéra za Slovensko: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia za slovakistiku: PhDr. E. Nemcová, CSc., PhDr. Janka Píšová, PhDr. Viera Nemčoková, CSc., Mariana Maholányiová
Obdobie riešenia projektu: 2008 - 2009
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2009

Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry a Katedra germanistiky

idial-projekt.de


Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka

Označenie projektu: VV_ KEGA1
Číslo projektu: 3/2245/04
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR
Projekt bol MŠ ohodnotený ako excelentne vypracovaný .
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Emília Nemcová, CSc
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, doc. PhDr. Peter Baláž, CSc., PhDr. Katarína Hincová, CSc., PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková,
ŠPÚ: PhDr. Renáta Somorová, PhDr. Marián Lapitka, PhDr. Ivana Gregorová
Dátum začiatku riešenia projektu: 2004
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2007
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava
Názov spolupracujúceho pracoviska: Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

Výstupy:

HINCOVÁ, Katarína: Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov ako súčasť kurikolárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) 12. december 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005 s. 55 - 61. ISBN 80-210-3898-5

HINCOVÁ, Katarína: Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredo-školského vzdelávania v procese prípravy mládeže na trh práce. In: Zborník príspevkov z 2. celoslovenskej konferencie učiteľov slovenčiny K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2006, s. 31 - 41. ISBN 80-223-2229-6

NEMCOVÁ, Emília: Úskalia štandardizácie úrovní ovládania slovenského jazyka. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) 12. december 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005 s. 163 - 171. ISBN 80-210-3898-5

PÍŠOVÁ, Janka - PATINKOVÁ, Jana. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka. In: RARA AVIS zborník z II. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, 27. - 28. apríl 2005. Trnava: 2005, s.16 - 24. ISBN 80-89220-52-5, EAN 9788089220526.

PÍŠOVÁ, Janka - PATINKOVÁ, Jana. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka I. In: Varia XV - zborník z Kolokvia mladých jazykovedcov v Tajove, 8. - 9.12.2005,v  tlači.

SOMOROVÁ, R. - TUNEGOVÁ, E.: Tvorivé písanie v jazykovej a literárnej výučbe. Bratislava: Pedagogické spektrum, 2006, č. 1 - 2, s. 91


Aufbau einer slowakischen Text- Datenbank

Identifikačné číslo projektu: 43s9
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: SAIA, Akcia Rakúsko - Slovensko
Priezvisko, meno koordinátora za Slovensko: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková, Mgr. Henrieta Stankovičová, P. Gregorík, K. Serdelová, D. Palečková, M. Brnčalová, Z. Takáčová - absolventi FF UCM, M. Kusendová (PVF UCM), prof. G. Wimmer, SAV

PETER GRZYBEK, Gordana Antić, Emmerich Kelih, Rudi Schlatte, Ernst Stadlober (Institut fuer Slawistik der Karl-Franzes Universität Graz)

Spôsob zverejnenia výzvy na podávanie projektov: Webová stránka SAIA
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava, Institut für Slawistik der Karl- Franzens Universität Graz


Slovenčina ako cudzí jazyk

Označenie projektu: KEGA1V/d
Číslo projektu: 3/117903
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Peter Baláž, CSC.
Riešitelia: doc.PhDr. Peter Baláž, CSc., doc. Miloslav Darovec, CSc., PhDr. Ján Štibraný, CSc.


Poetika literárnych smerov v slovenskej literatúre od stredoveku po súčasnosť

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/8242/01
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.
Riešitelia: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.


Prestupovanie epického a dramatického živlu v realizme

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/7274/20
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.
Riešitelia: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.

Aktuality
Oznam pre študentov, ktorí sa prihlásili na januárový termín štátnic. Skúška sa bude konať 25. januára 2021 o 10,00. Miestnosť ešte upresníme.
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete