Projekty a granty


Didakticko-pedagogická analýza a evaluácia výsledkov kurzu zameraného na zvyšovanie kultúrnosti a odbornosti študentov vo vyjadrovaní (FPPV-07-2011- Fakultný projekt FF UCM ) bol realizovaný na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2011. Cieľom projektu bolo zistiť prostredníctvom kvantitatívneho výskumu a následnou didakticko-pedagogickou analýzou výsledkov výskumu novovzniknutého celofakultného predmetu Katedry slovenského jazyka a literatúry zameraného na zvyšovanie jazykovej kultúry študentov a ich odborného vyjadrovania na akademickej pôde - praktický kurz slovenčiny I a II úspešnosť zvyšovania jazykovej kultúry u študentov a prijateľnosť toho kurzu študentmi. V projekte sme riešili a zisťovali stav jazykovej kultúry študentov, či už v písomnom alebo ústnom vyjadrovaní, kde sme potvrdili zjavné defekty v ich jazykovej komunikácii. Tieto nedostatky sme mali možnosť pozorovať prostredníctvom obsahovej analýzy dokumentov a prostredníctvom dotazníka. Získavali sme informácie o prijateľnosti tohto kurzu medzi študenti a ukázalo sa, že študenti vo väčšine akceptujú tento predmet a považujú ho za prijateľný konštruktivistický prístup ako možno efektívne zvýšiť ich jazykovú kultúru. Pri svojom ďalšom štúdiu by privítali príručku, metodiku alebo skriptum, ktoré by komplexne spracúvali túto problematiku a študenti by sa k nej mohli kedykoľvek popri ich štúdiu spätne vracať a utvrdiť sa v problematických oblastiach používania jazyka v komunikácii (písomnej a ústnej). Na základe toho bol ako súčasť výstupu projektu vypracovaný prvý diel skrípt Jazyková kultúra v akademickej komunikácii I. Obálka učebnice


Názov projektu: Revitalizácia rukopisnej príležitostnej poézie z prelomu 18. a 19. storočia
Číslo projektu: FPPV-06 2012
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2013
Finančná dotácia: 500,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 0 €
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
Riešitelia:
Partneri projektu:
Záverečné stanoviská donorských organizácií:


Názov projektu: Aplikácia vlastných vedeckých poznatkov do vyučovacieho procesu (zefektívnenie výučby dejín slovenskej literatúry)
Číslo projektu: FPPV-06 2012
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2013
Finančná dotácia: 500,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 0 €
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Miloslav Konečný, PhD.
Riešitelia: Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Partneri projektu:
Záverečné stanoviská donorských organizácií:


Cieľom projektu FPPV - 15 – 2012 s názvom Aplikácia vlastných vedeckých poznatkov do vyučovacieho procesu (zefektívnenie výučby dejín slovenskej literatúry) bolo vytvorenie a publikovanie vysokoškolskej učebnice so zacielením na dejiny slovenskej literatúry, konkrétne na obdobie medzi rokmi 1780 a 1830, cieľ sa podarilo zrealizovať. Učebnica Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia v portrétoch (Jozef Ignác Bajza, Bohuslav Tablic, Ján Kollár, Ján Hollý) sa sústreďuje na autorov, ktorých tvorba spadá do zložitého prechodového, a preto nevyhnutne viacvrstvového obdobia, literárne diela vznikajúce v tomto období sú často výrazne poznačené literárnosmerovou nevyhranenosťou. V rámci publikácie nie sú len zozbierané, kriticky zhodnotené a metodologicky systematizované najaktuálnejšie a najdôležitejšie poznatky z danej oblasti výskumu s ohľadom na potreby študenta, ale sú v nej aplikované aj vlastné aktuálne vedecké poznatky oboch riešiteľov. Reflektované sú i problémy, ktorým bola doposiaľ pozornosť venovaná najmä vo forme štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch či zborníkoch z vedeckých konferencií, ktoré sa do syntetických dejín literatúry dostávali len okrajovo a často v nevyhnutne zjednodušujúcej podobe. Predkladaná vysokoškolská učebnica tak predstavuje aktuálnu odbornú syntézu so zacielením na obdobie medzi rokmi 1780 a 1830.

Cieľom projektu bolo aj sprístupnenie textových ukážok vybraných literárnych diel formou antológie, pretože náročná dostupnosť viacerých literárnych textov, ktoré sa majú stať predmetom analýzy a interpretácie v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu, sa opakovane stáva prekážkou jeho úspešného priebehu. Publikácia takéhoto charakteru vznikala paralelne popri tvorbe spomenutej vysokoškolskej učebnice, publikovaná bola ešte v roku 2012 pod názvom Textová príručka k štúdiu dejín slovenskej literatúry v období prelomu 18. a 19. storočia.

V roku 2013 sa podarilo na projekt nadviazať aj vydaním druhého dielu publikácie pod názvom Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia v portrétoch II (Juraj Fándly, Juraj Palkovič, Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány), ktorá sprístupňuje ďalšiu štvoricu významných obrodeneckých osobností.


Názov projektu: Didakticko-pedagogická analýza a evaluácia výsledkov kurzu zameraného na zvyšovanie kultúrnosti a odbornosti študentov vo vyjadrovaní
Číslo projektu: FPPV-07 2011
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Obdobie riešenia projektu: 2011 - 2012
Finančná dotácia: 700,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 0 €
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry
Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
Riešitelia:
Partneri projektu:
Záverečné stanoviská donorských organizácií: úspešne ukončené


Pavel Bunčák - život, dielo a miesto v nadrealizme

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0227/09
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
Riešitelia: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
Dátum začiatku riešenia projektu: 2009
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2011
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry


Typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0089/08
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková, Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Radoslav Matejov
Dátum začiatku riešenia projektu: 2008
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2010
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava


"Regionalisierte Lehrwerke und Interkultureller Dialog" (IDIAL)

Číslo projektu: 135442 - LLP - 1 - 2007 - 1 - DE - KA2MP
Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu: program K2 - Sprache

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia LLP
Koordinátor: Univerzita Göttingen
Priezvisko, meno projektového manažéra za Slovensko: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia za slovakistiku: PhDr. E. Nemcová, CSc., PhDr. Janka Píšová, PhDr. Viera Nemčoková, CSc., Mariana Maholányiová
Obdobie riešenia projektu: 2008 - 2009
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2009

Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry a Katedra germanistiky

idial-projekt.de


Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka

Označenie projektu: VV_ KEGA1
Číslo projektu: 3/2245/04
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR
Projekt bol MŠ ohodnotený ako excelentne vypracovaný .
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Emília Nemcová, CSc
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, doc. PhDr. Peter Baláž, CSc., PhDr. Katarína Hincová, CSc., PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková,
ŠPÚ: PhDr. Renáta Somorová, PhDr. Marián Lapitka, PhDr. Ivana Gregorová
Dátum začiatku riešenia projektu: 2004
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2007
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava
Názov spolupracujúceho pracoviska: Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

Výstupy:

HINCOVÁ, Katarína: Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov ako súčasť kurikolárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) 12. december 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005 s. 55 - 61. ISBN 80-210-3898-5

HINCOVÁ, Katarína: Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredo-školského vzdelávania v procese prípravy mládeže na trh práce. In: Zborník príspevkov z 2. celoslovenskej konferencie učiteľov slovenčiny K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2006, s. 31 - 41. ISBN 80-223-2229-6

NEMCOVÁ, Emília: Úskalia štandardizácie úrovní ovládania slovenského jazyka. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) 12. december 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005 s. 163 - 171. ISBN 80-210-3898-5

PÍŠOVÁ, Janka - PATINKOVÁ, Jana. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka. In: RARA AVIS zborník z II. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, 27. - 28. apríl 2005. Trnava: 2005, s.16 - 24. ISBN 80-89220-52-5, EAN 9788089220526.

PÍŠOVÁ, Janka - PATINKOVÁ, Jana. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka I. In: Varia XV - zborník z Kolokvia mladých jazykovedcov v Tajove, 8. - 9.12.2005,v  tlači.

SOMOROVÁ, R. - TUNEGOVÁ, E.: Tvorivé písanie v jazykovej a literárnej výučbe. Bratislava: Pedagogické spektrum, 2006, č. 1 - 2, s. 91


Aufbau einer slowakischen Text- Datenbank

Identifikačné číslo projektu: 43s9
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: SAIA, Akcia Rakúsko - Slovensko
Priezvisko, meno koordinátora za Slovensko: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková, Mgr. Henrieta Stankovičová, P. Gregorík, K. Serdelová, D. Palečková, M. Brnčalová, Z. Takáčová - absolventi FF UCM, M. Kusendová (PVF UCM), prof. G. Wimmer, SAV

PETER GRZYBEK, Gordana Antić, Emmerich Kelih, Rudi Schlatte, Ernst Stadlober (Institut fuer Slawistik der Karl-Franzes Universität Graz)

Spôsob zverejnenia výzvy na podávanie projektov: Webová stránka SAIA
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava, Institut für Slawistik der Karl- Franzens Universität Graz


Slovenčina ako cudzí jazyk

Označenie projektu: KEGA1V/d
Číslo projektu: 3/117903
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Peter Baláž, CSC.
Riešitelia: doc.PhDr. Peter Baláž, CSc., doc. Miloslav Darovec, CSc., PhDr. Ján Štibraný, CSc.


Poetika literárnych smerov v slovenskej literatúre od stredoveku po súčasnosť

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/8242/01
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.
Riešitelia: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.


Prestupovanie epického a dramatického živlu v realizme

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/7274/20
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.
Riešitelia: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.

Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete