Projekty a granty

1. Názov: Dynamika a podoby súčasného naratívneho folklóru

Číslo: VEGA 1/0099/22

Riešiteľ: Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

Stručná charakteristika projektu: Cieľom predkladaného projektu je systematické štúdium a kritická analýza vybraných prameňov súčasnej slovenskej ľudovej slovesnosti v časovom intervale od 19. storočia po 21. storočie. Projekt sa zameria na výskum aktualizovaných foriem prozaického naratívneho folklóru a na dynamiku jeho vzťahu k súčasnej slovenskej popkultúre. Svojím zameraním sa projekt pokúsi rozšíriť doterajšie výskumy v oblasti súčasného rozprávania (contemporary storytelling), zameria sa na jazykovo-štylistické spracovanie, literárnovednú interpretáciu poetických kvalít a čŕt vybraných naratívnych žánrov, dôraz bude pritom klásť na distribúciu naratívnych žánrov v digitálnom priestore internetu, ktorý sa postupne stáva dominantným prostredím spoločenských interakcií. Do úvahy sa budú brať aj naratívne prejavy preddigitálnej éry a ich vplyv na súčasný naratívny folklór. Tento projektový zámer počíta s interdisciplinárnou poznatkovou bázou, ktorá prepája najmä metodiku literárnej vedy, jazykovedy, folkloristiky a etnolingvistiky.

Výstupy: 

GÁBOR, Ľ.: Memetika ako prejav dynamiky rozprávky. Od rozprávky k antirozprávke. In: ŠUTOR, L.: Ľudová rozprávka v súvislostiach. Košice : FF UPJŠ, 2023, s. 53 – 82. ISBN 978-80- 574-0273-2 (výstup typu V2)

GÁBOR, Ľ.: Obraz otcovstva v metaforike – etnolingvistická sonda. In: Conversatoria Litteraria XVI/2022, Siedlce : UPH, 2022, s. 135 - 149. ISSN 1897-1423

GÁBOR, Ľ.: Koronavírus na Slovensku na rozhraní Východu a Západu. In: Nová filologická revue. Banská Bystrica : FF UMB, roč. 14, č. 2, 2022, s. 46 - 64. ISSN 1338-0583

GÁBOR, Ľ.: Obraz zločinu a trestu vo vybranej tematicko-motivickej línii textov na internete. In: MARINČÁK, Š. ed.: Orientalia et Occidentalia 28. Košice : Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, 2022, s. 293 - 321. ISBN 978-80-8191-374-7


2. Názov projektu: Naratívna literatúra v synchrónnom a diachrónnom aspekte

Označenie projektu: FFPV

Číslo projektu: FFPV-05-2021

Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

Riešiteľský kolektív:

Obdobie riešenia projektu: 2021

Výstupy riešiteľov:

GÁBOR, Ľubomír: Funkcie a podoby vybraných mémov v digitálnej sfére. In: Slovenská reč. Bratislava : JÚĽŠ SAV, 2021, roč. 86, č. 1, s. 55 – 77. ISSN 1338-4279 

Stručná charakteristika projektu:

Hlavným cieľom tohto projektového zámeru bolo využiť poskytnuté finančné prostriedky na nákup a štúdium tematicky zameranej odbornej literatúry v oblasti naratívneho folklóru (s dôrazom na folklórnu rozprávku). Dôvodom na štúdium odbornej (prevažne zahraničnej a cudzojazyčnej) literatúry bolo postupné dopĺňanie a spracúvanie dostupných poznatkov – či ich postupných posunov – k folklórnej rozprávke pre prácu na vysokoškolskej učebnici, ktorá by poskytla podrobné a ucelené informácie o teoretickom nazeraní na tento folklórny žáner. V rámci tohto projektu sa apeluje na potrebu nakúpiť a študovať vzácne a kľúčové diela svetového výskumu v oblasti naratívneho folklóru, a to najmä vedecké kompendium Enzyklopädie des Märchens (Encyklopédia rozprávky), rovnako aktuálne najuznávanejšie dielo v danej tematickej oblasti Interpretation of fairy tales: Danish folklore in a[n] European perspective (FF communications) od dánskeho vedca B. Holbeka. Pri štúdiu zdrojov v predvýskumnej a výskumnej fáze sme postrehli, že v slovenskom odbornom diskurze takmer absentujú pohľady na koncepciu rozprávky ako literárno-estetického textu z pohľadu M. Lüthiho vrátane aktuálne najoriginálnejších teoretických prístupov k súčasnému vývinu rozprávkového žánru (ale aj iných žánrov ústnej slovesnosti) americkej školy (J. Zipes, L. Dégh). Za veľmi prínosné považujeme, že máme možnosť kúpiť a študovať i texty W. Miedera o tematicko-žánrových posunoch rozprávky o. i. do podoby tzv. antirozprávky a jej ďalších pridružených žánrov – parodizujúcich a ironických komentárov k udalostiam bežného života, ktoré sa v súčasnosti intenzívne rozširujú ako tzv. mémy (memečka) práve prostredníctvom sociálnych sietí. 


3.Názov projektu: Slovenská kázňová spisba v 19. storočí

Označenie projektu: APVV

Číslo projektu: APVV‐19‐0158

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Peter Zubko, PhD.

Obdobie riešenia: 2020‐2024

Stručná charakteristika projektu: Súčasťou duchovnej kultúry je slovenská kázňová spisba, preto je predmetom záujmu projektu analyzovať z jazykového, literárneho či kultúrneho aspekty kázňovej tvorby aj zapisovanej a vydávanej v 19. storočí. Možno tak skúmať autentický pramenný priestor, v ktorom boli Slováci formovaní, a to nielen duchovne, ale aj morálne, kultúrne, či vlastenecky. Je tu rozsiahly priestor na výskum tejto pramennej spisby: tlačou vydanej literatúry a rukopisných pozostalostí duchovných, ktoré sú uložené v štátnych i súkromných (cirkevných) archívoch.


Výstupy riešiteľov:


ŽEŇUCHOVÁ, K. 2022. Kázňová tvorba Jonáša Záborského a stratégie boja proti poverčivosti kresťanov = Jonáš Záborský's sermon writings and his fight against superstition of Christians. DOI DOI 10.31577/slovlit.2022.69.6.7. In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. ISSN 0037-6973, Roč. 69, č. 6 (2022), s. 616-625.


ZUBKO, P. 2021. Tento list z kazateľnice ohlasovať budete : Pastierske a apoštolské listy pre Slovákov z 19. storočia, recenzenti: Viliam Judák, Pavol Dráb.  1. vyd. Poprad : Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, 2021. 186 s. [15,64AH].  ISBN 978-80-89613-38-0. 


ŽEŇUCHOVÁ, K. 2022. Kázňová tvorba Jonáša Záborského a stratégie boja proti poverčivosti kresťanov = Jonáš Záborský's sermon writings and his fight against superstition of Christians. DOI DOI 10.31577/slovlit.2022.69.6.7. In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. ISSN 0037-6973, Roč. 69, č. 6 (2022), s. 616-625.


KAMENČÍK, M. – KUMOROVÁ, Z. 2021. Jozef Blásy's speech during Esztergom Basilica consecration in the context of homiletic literary production of the Bernolák movement - literary-historic and linguistic view. In: Jazyk, kuľtura, etnoidentičnosť v epochu globalizacii = Language, culture, ethnicity in the period of globalization : monografija : monograph of scientific research group University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Trnava, Slovak Republic); Belgorod National Research University (Belgorod, Russia) = Language, culture, ethnicity in the period of globalization : monografija : monograph of scientific research group University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Trnava, Slovak Republic); Belgorod National Research University (Belgorod, Russia) / gl. red. Dž. Bagana ; recenzenty: Alexander Amatov, Monika Hornáček Banášová. 1. vyd. Moskva : Flinta, 2021. ISBN 978-5-9765-4709-4 (online), s. 198-222 [online].


4. Názov projektu: Inovácia v príprave budúcich učiteľov slovenčiny pomocou didaktickej transformácie prvkov učiva z lexikológie do elektronickej podoby a vytvorenie interaktívneho média s metodickou príručkou

Označenie projektu: KEGA

Číslo projektu: 013UCM‐4/2020

Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zdenka  Kumorová, PhD.

Riešiteľský kolektív: PhDr. Katarína Hincová, PhD.; Ing. Andrea  Vadkertiová, PhD.; Mgr. Peter Gregorík, PhD.; Ing. Miroslav Beňo, PhD.

Obdobie riešenia projektu: 2020‐2022

Výstupy riešiteľov:

KUMOROVÁ, Z. 2020. Interaktívny prístup vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry počas pedagogickej praxe. In: Pedagogica Actualis 12 : aktuálne trendy pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave : aktuálne trendy pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave. Eds.: M. Sirotová, V. Michvocíková. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0066-6, s. 77 – 95.


KUMOROVÁ, Z. 2022. Vybrané kapitoly z lexikológie slovenského jazyka. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 136 s. 978-80-572-0261-5.

BEŇO, M. – KUMOROVÁ, Z. - HINCOVÁ, K. – GREGORÍK, P. – VADKERTIOVÁ, A. 2022. AKADÉMIA LEXIKOLÓGIE – digitalizované interaktívne médium k predmetu lexikológia slovenského jazyka  s metodickou a používateľskou príručkou. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. CD. ISBN 978-80-572-0279-0. 

HINCOVÁ, K. – GREGORÍK, P. – KUMOROVÁ, Z. – VADKERTIOVÁ, A. 2022. Interaktívne médium k predmetu lexikológia slovenského jazyka – metodická a používateľská príručka. 195 s. ISBN 978-80-572-0278-3.

KUMOROVÁ, Z. 2023. An innovation in the preparation of teachers of Slovak language using Multimedia based education. In: SLAVIC METHODOLOGY IV. DIGITAL SPACE IN EDUCATION – TRIALS AND EXPERIENCES. 24.-25. March 2022, Katowice.  V tlači.

KUMOROVÁ, Z. 2022. An innovation in the preparation of teachers of language using multimedia based education.
In: EDULEARN22 : 14th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca,
4th - 6th of July, 2022. Roč. 14 / ed. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, Joanna Lees. - 1. vyd. - Barcelona :
IATED, 2022. - ISBN 978-84-09-42484-9. - ISSN 2340-1117. DOI DOI doi.org/10.21125/edulearn.2022, s. 1191-1197 [CDROM,
USB-key].

KUMOROVÁ, Z. 2022. Inovácie v príprave budúcich učiteľov slovenčiny využitím IKT vo vzdelávaní = Innovations
in the preparation of teachers of Slovak language using multimedia based education. In: Pedagogica Actualis XIII :
vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy / editori Tímea Šebeň Zaťková, Veronika Michvocíková ; recenzenti
Krzysztof Mariusz Rubacha, Milan Slávik. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava, Slovensko), 2022. 
ISBN 978-80-572-0243-1, s. 183-199.

BEŇO, M. - VADKERTIOVÁ, A. 2022. Použitie opensource softvéru pri práci s interaktívnou tabuľou. In: Pedagogica Actualis XIII : 
vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy / editori Tímea Šebeň Zaťková, Veronika Michvocíková ; recenzenti Krzysztof Mariusz Rubacha, Milan Slávik. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava, Slovensko), 2022. ISBN 978-80-572-0243-1, s. 36-54.

BEŇO, M. 2023. Algorithmic difficulty of solving examples from Slovak language. In: ICETA 2022 : 20th IEEE Anniversary of International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec Slovakia. October 20-21, 2022 : proceedings. Denver : Institute of Electrical and Electronics Engineers. V tlači na jar 2023.

HINCOVÁ, K. 2022. Výber východiskových textov do didaktických testov zo slovenského jazyka a literatúry. In: Pedagogica Actualis XIII :
vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy / editori Tímea Šebeň Zaťková, Veronika Michvocíková ; recenzenti
Krzysztof Mariusz Rubacha, Milan Slávik. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava, Slovensko), 2022. ISBN 978-80-572-0243-1, s. 121-131.

HINCOVÁ, K. 2023. Aktuálne problémy vo vyučovaní slovenského jazyka v oblasti čítania s porozumením a lexikológie. In: Slovakistika - súčasný stav a perspektívy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie dňa 2. 12. 2021 v Novom Sade. V tlači na jar 2023.

Stručná charakteristika projektu: Vzdelávanie pomocou multimediálneho učiva uplatňuje prirodzenosť, názornosť a funkčnosť vo vyučovacom procese, preto je zámerom projektu integrovať elektronickú podobu učiva z lexikológie do príprav budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Hlavnou úlohou projektu je inovovať prípravu budúcich učiteľov slovenčiny vytvorením korpusu didakticky transformovaných prvkov učiva z lexikológie v elektronickej podobe s podporou pracoviska aplikovanej informatiky. Súčasťou portfólia úloh v podobe interaktívneho média bude aj metodická príručka odkazujúca na postupy pomáhajúce učiteľom pri implementácii elektronického didaktického materiálu na výučbu lexikológie slovenského jazyka do vyučovania vo vysokoškolskom pregraduálnom vzdelávaní učiteľov.

 


5. Názov projektu: Názov projektu: Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko ‐  Rakúsko ‐ Česko ‐ Slovensko): lexika – texty – diskurzy

Označenie projektu: APVV

Číslo projektu: APVV‐17‐0128

Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener

Riešiteľský kolektív: PhDr. Ján Demčišák, PhD., doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., Mgr. Zdenka Kumorová. PhD., Mgr. Peter Gregorík, PhD., PhDr. Jozef Lenč, PhD., ThDr. René Balák, PhD., Mgr. Ivana Václavíková, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD., doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., PaedDr. Eva Frýdková, PhD., Mgr. Alžbeta Lobotková, PhD., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021

Stručná charakteristika projektu: Projekt sa venuje porovnávaniu jazykových špecifík a jazykových stratégií pravicových populistov na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Nemecku. Na základe zozbieraného korpusového materiálu vo verejnej mediálnej sfére sa v nasledujúcom kroku identifikovala typická príznaková lexika. Vychádzajúc z analýzy textov a charakteristických diskurzov sa následne bližšie skúmali tematické a argumentačné stratégie pravicovo populistických výrokov a prejavov. Dané výskumné kroky boli realizované najprv diferencovane pre jednotlivé skúmané krajiny a zistené výsledky boli následne porovnávané, čo umožnilo špecifikovať podobnosti a rozdiely medzi jazykovými stratégiami pravicových populistov v uvedených štyroch krajinách. Vďaka interdisciplinárnemu prístupu boli výsledky analýzy jazykových špecifík interpretované v širšom kontexte nielen politických a kultúrnych interakcií, ale aj psychosociálnych motívov a vzťahov.

Výstupy riešiteľov KSJL:

KUMOROVÁ, Z. 2019. Aggressiveness and Expressiveness as a Language Strategy in Political Discourse DOI DOI 10.18178/ijlll.2019.5.4.237. In: International Journal of Languages, Literature and Linguistics. ISSN 2382-6282, Roč. 5, č. 4 (2019), s. 253-258.

KUMOROVÁ, Z. 2019. Emocionálno-expresívne jazykové prostriedky pravicového populizmu ako súčasť výučby materinského jazyka In: Jazyk - literatura - komunikace : recenzovaný odborný časopis. ISSN 1805-689X, Roč. 8, č. 1 (2019), s. 35-49 [online]. Spôsob prístupu: http://jlk.upol.cz/

KUMOROVÁ, Z. 2020. Identifikácia znakov extrémizmu a populizmu v politických textoch ako súčasť prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry. In: Pedagogica actualis XI. : spoločnosť a výchova : spoločnosť a výchova. Eds.: M. Sirotová, V. Michvocíková. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0045-1, s. 249-258.

ŽEŇUCHOVÁ, K.: Jazykové stratégie pravicového populizmu na Slovensku. In: New Trends in Slavic Studies = Sovremennyje issledovanija v slavistike : Conference Proceedings. Granaslavic 2019. 5 International Conference „Andalusian Slavic Studies Workdays“, Granada, July 9-11, 2019, / zost. Suáres Cuadros. - 1. vyd. - Moskva : URSS publishing group, 2021. - ISBN 978-5-396-01059-8, s. 820-826.

ŽEŇUCHOVÁ, K.: Politická rétorika: Antisemitizmus v diskurze politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko. In: Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá. - ISSN 2644-6367, Roč. 2, č. 1 (2020), s. 62-71.

ŽEŇUCHOVÁ, K.: Vplyv pravicového populizmu na Slovensku na formovanie povedomia mládeže (z hľadiska jazykových stratégií) In: Pedagogica actualis XI. : spoločnosť a výchova : spoločnosť a výchova / editorky: Mariana Sirotová, Veronika Michvocíková ; recenzenti: Ladislav Lenovský, Martina Žáková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0045-1, s. 367-373.

 

6. Názov projektu: Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie pri osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka

Označenie projektu: VEGA

Číslo projektu: 1/0454/18

Zodpovedný riešiteľ: Andrea Baranovská, PhDr., PhD.

Riešiteľský kolektív: Doktorová, Dominika, PhDr., PhD., Petrášová, Božena, PhDr., PhD., Kumorová Zdenka, PhDr., PhD., Hubinská, Jana, PhDr., PhD.  

Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2020

Výstupy riešiteľov:

Stručná charakteristika projektu: Osvojovanie si cudzieho jazyka je nevyhnutnosťou, ktorú súčasná doba vyžaduje. Vzťahom a závislosťou medzi jazykom a jazykovým vedomím sa zaoberá psycholingvistika avšak v podobe a v súvislosti s anxietou sa tento jav stáva predmetom záujmu viacerých odborov, nakoľko v sebe prepája nazeranie na učenie sa materinského jazyka, osvojovanie si cudzieho jazyka - angličtiny, osobnosti dieťaťa  a učiteľa, ktorý mu jazyk sprostredkúva. Aktívnu úlohu pri osvojovaní si jazyka zohrávajú rodičia, a neskôr učitelia v škole. Bolo dokázané, že procesom učenia sa stimulujú určité konkrétne oblasti v mozgu, rovnako ako sa rozvíjajú schopnosti a kompetencie osobnosti dieťaťa. Pokiaľ však v priebehu vývinu dôjde u dieťaťa k zablokovaniu, alebo k zvýšeniu miery úzkosti v súvislosti s rozprávaním, môže sa vyvinúť u neho neuróza až logofóbia. Naším zámerom je odhaliť zdroje a príčiny jej vzniku rovnako ako nástroje na jej odstraňovanie.

KUMOROVÁ, Z. 2020. Understanding and explaining the meaning of words by younger age school children = Porozumenie a vysvetľovanie významov slov u detí mladšieho školského veku. DOI DOI 10.18355/XL.2020.13.02.08. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, Roč. 13, č. 2 (2020), s. 102-113.

BARANOVSKÁ, A. – DOKTOROVÁ, D. – KUMOROVÁ, Z. – SMETANOVÁ, E.  2016. Anxiety and child anxiety: an obstacle in communicative competence development, mother tongue acquisition and foreign language learning. In: Proceedings of the 2nd World Multi-Conference on Global Science : ATTENTIS 2016, 12 - 16 December 2016. Ed.: T. Jendek. Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-554-1302-0, S. 6-10.


7. Názov projektu: Cudzojazyčné prostriedky v slovenskom jazyku

Označenie a číslo projektu: FPPV-12-2016

Vedúca projektu: Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.

Obdobie riešenia projektu: 2016

Výstup:

KUMOROVÁ, Z. 2016. Inojazyčné výrazy v slovenčine. Recenzenti: Jana Skladaná, Janka Píšová. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. 126 s. ISBN 978-80-8105-820-2. 


8.  Názov projektu: Koncepcia Syntaxe súčasného slovenského jazyka

Označenie projektu: VEGA

Číslo projektu: VEGA 1/0941/14

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc.

Riešiteľský tím:  prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., Mgr. Peter Gregorík, PhD.

Obdobie riešenia projektu: 2014-2016


Výstupy riešiteľov: 

GREGORÍK, P. 2016. Lingvistické metódy pri opise vety. In: Koncepcia Syntaxe súčasného slovenského jazyka / recenzenti: Maria Papierz, Tatjana Grigorjanová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-760-1, s. 33-68.

GREGORÍK, P. 2015.Categorial Participant of Slovak Semantic Sentence Structure. Sentences of Existence / Peter Gregorík, 2015.In: TOJSAT: The Online Journal of Science and Technology. - ISSN 2146-7390, Vol. 5, iss. 4 (2015), pp. 12-20 [online].

GREGORÍK, P. 2015. Prehľad názorov na členitosť vety v slovenskej lingvistike / Peter Gregorík, 2015.

In: Rara Avis XII : zborník z XII. medzinárodnej filologickej konferencie Trnava 22. apríl 2015 / editori: Zdenka Kumorová, Peter Gregorík ; recenzenti: Jana Skladaná, Eva Tkáčiková. - 1. vyd. - Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2015. - ISBN 978-80-8105-712-0, S. 208-219 [CD-ROM].


9. Názov projektu: Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave

Označenie projektu: ITMS

Číslo projektu: ITMS 26110230098

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Janka Píšová, PhD.

Riešiteľský tím: doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., mim. Prof., doc. PhDr. Eva Tkáčiková,CSc., PhDr. Katarína Hincová, PhD., PhDr. Marián Kamenčík, PhD., Mgr. Peter Naščák, PhD., Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., Mgr. Peter Gregorík, PhD., prof. PaedDr. Ján Danek,CSc., prof. Mgr. Martin Droščák, Prof. Dr. Zoroslav Spevák, Mgr. Mariana Sirotová, PhD., PaedDr. Eva Frýdková, PhD.

Obdobie riešenia projektu: 2013-2015

Stručná charakteristika projektu: Hlavným cieľom bolo skvalitniť vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov na výučbu slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín a dosiahnuť tak vyššiu úroveň súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách národnostných menšín. Kvalifikovaní učitelia využívajúci moderné vyučovacie metódy tak dokážu odstrániť jazykové bariéry žiakov patriacich k národnostným menšinám, aby sa tí dokázali uplatniť na trhu práce a prispôsobiť sa požiadavkám vedomostnej spoločnosti.

 

Projektové publikácie učebnice a monografie si môžete stiahnuť na stránke https://ff.ucm.sk/sk/projektove-publikacie/

 K. Hincová: Niekoľko pohľadov na didaktiku slovenského jazyka a literatúry vo svetle realizovanej kurikulárnej prestavby predmetu. Trnava 2015

Z. Kumorová: Tvorivo-komunikačné vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín na Slovensku. Trnava 2015

Z. Kumorová: Základy teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry. Trnava 2015

J. Píšová: Vybrané kapitoly z ortografie. Trnava 2015.

M. Štreba: Súradnice kompetentného čítania a kontext literárneho vzdelávania. Trnava 2015            

E. Tkáčiková, M. Konečný, M. Kamenčík: Prehľad dejín slovenskej literatúry I (Slovenská literatúra 9. - 19. storočia). Trnava 2015

Ďalšie výstupy riešiteľov:

KUMOROVÁ, Z. 2015. From Methodology of the Mother Tongue to Methodology of Slovak as a Foreign Language. In: TOJSAT: The Online Journal of Science and Technology. ISSN 2146-7390, Vol. 5, iss. 4 (2015), pp. 38-43 [online]. Spôsob prístupu: http://www.tojsat.net/.

KUMOROVÁ, Z. 2015. Training teacher trainees of the Slovak language and literature teacher in a minority environment. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428, Vol. 174 (2015), s. 2532-2537 [online]. Spôsob prístupu: http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral

KUMOROVÁ, Z. 2015. Problems Of Teaching The Official Language In The Environment Of Minorities. In: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. ISSN 1303-6521, Special Issue September (2015), pp. 459-463 [online]. Spôsob prístupu: http://www.tojet.net/.

KUMOROVÁ, Z. 2015. Komunikácia v kontexte jazykovej prípravy žiakov v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín. In: Pedagogica Actualis VII. : edukačné prostredie a kultúra. Eds. J. Danek, M. Droščák. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. ISBN 978-80-8105-709-0, S. 211-217.

KUMOROVÁ, Z. 2015. Aktivizujúce úlohy v učebniciach 5. a 6. ročníka slovenského jazyka pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. In: Rara Avis XI : zborník z XI. filologickej konferencie Trnava 23. - 24. apríl 2014. Eds. K. Hincová, P. Gregorík. 1. vyd. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2015. ISBN 978-80-8105-645-1, S. 149-166 [CD-ROM].

KUMOROVÁ, Z. 2015. Špecifiká vzdelávania slovenského jazyka v menšinovom prostredí na Slovensku In: Pregraduálna príprava učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry - realita a perspektívy : zborník príspevkov z konferencie. Eds. M. Sirotová, Z. Kumorová. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. ISBN 978-80-8105-670-3, S. 183-193 [CD-ROM].

KUMOROVÁ, Z. 2014. Príprava budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry v prostredí národnostných menšín. In: Jazyk - literatura - komunikace : recenzovaný odborný časopis. ISSN 1805-689X, Roč. 3, č. 1 (2014), [9 s.] [online]. Spôsob prístupu: http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/

KUMOROVÁ, Z. 2014. Tvorba vysokoškolských učebníc a učebných materiálov pre budúcich učiteľov slovenského jazyka s vyučovacím jazykom národnostných menšín. In: Pedagogica actualis VI. : súčasnosť a perspektívy vysokoškolského vzdelávania. Eds.: J. Danek, M. Droščák. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-552-2, S. 169 – 176.


10. Názov projektu: Didakticko-pedagogická analýza a evaluácia výsledkov kurzu zameraného na zvyšovanie kultúrnosti a odbornosti študentov vo vyjadrovaní

Označenie a číslo projektu: FPPV-07-2011

Vedúca projektu: Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.

Obdobie riešenia projektu: 2011

Výstup:

KUMOROVÁ, Z. – PÍŠOVÁ, J. – PALECSKOVÁ, D. 2016. Jazyková kultúra v akademickej komunikácii. I. diel. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. 169 s. ISBN 978-80-8105-280-4.


11. Názov projektu:  Revitalizácia rukopisnej príležitostnej poézie z prelomu 18. a 19. storočia

Číslo projektu:  FPPV-06 2012

Obdobie riešenia projektu:  2012 - 2013

Hlavný riešiteľ projektu:  PhDr. Marián Kamenčík, PhD.

 

 

12. Názov projektu: Aplikácia vlastných vedeckých poznatkov do vyučovacieho procesu (zefektívnenie výučby dejín slovenskej literatúry)

Číslo projektu:  FPPV-06 2012

Obdobie riešenia projektu:  2012 - 2013

Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Miloslav Konečný, PhD.

Riešitelia:            Mgr. Lenka Rišková, PhD.

Stručná charakteristika projektu: Cieľom projektu bolo vytvorenie a publikovanie vysokoškolskej učebnice so zacielením na dejiny slovenskej literatúry, konkrétne na obdobie medzi rokmi 1780 a 1830, cieľ sa podarilo zrealizovať. Učebnica Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia v portrétoch (Jozef Ignác Bajza, Bohuslav Tablic, Ján Kollár, Ján Hollý) sa sústreďuje na autorov, ktorých tvorba spadá do zložitého prechodového, a preto nevyhnutne viacvrstvového obdobia, literárne diela vznikajúce v tomto období sú často výrazne poznačené literárnosmerovou nevyhranenosťou. V rámci publikácie nie sú len zozbierané, kriticky zhodnotené a metodologicky systematizované najaktuálnejšie a najdôležitejšie poznatky z danej oblasti výskumu s ohľadom na potreby študenta, ale sú v nej aplikované aj vlastné aktuálne vedecké poznatky oboch riešiteľov. Reflektované sú i problémy, ktorým bola doposiaľ pozornosť venovaná najmä vo forme štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch či zborníkoch z vedeckých konferencií, ktoré sa do syntetických dejín literatúry dostávali len okrajovo a často v nevyhnutne zjednodušujúcej podobe. Predkladaná vysokoškolská učebnica tak predstavuje aktuálnu odbornú syntézu so zacielením na obdobie medzi rokmi 1780 a 1830.

 Cieľom projektu bolo aj sprístupnenie textových ukážok vybraných literárnych diel formou antológie, pretože náročná dostupnosť viacerých literárnych textov, ktoré sa majú stať predmetom analýzy a interpretácie v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu, sa opakovane stáva prekážkou jeho úspešného priebehu. Publikácia takéhoto charakteru vznikala paralelne popri tvorbe spomenutej vysokoškolskej učebnice, publikovaná bola ešte v roku 2012 pod názvom Textová príručka k štúdiu dejín slovenskej literatúry v období prelomu 18. a 19. storočia.

 V roku 2013 sa podarilo na projekt nadviazať aj vydaním druhého dielu publikácie pod názvom Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia v portrétoch II (Juraj Fándly, Juraj Palkovič, Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány), ktorá sprístupňuje ďalšiu štvoricu významných obrodeneckých osobností.


13Pavel Bunčák - život, dielo a miesto v nadrealizme

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0227/09
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
Riešitelia: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
Dátum začiatku riešenia projektu: 2009
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2011
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry


14. Typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0089/08
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková, Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Radoslav Matejov
Dátum začiatku riešenia projektu: 2008
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2010
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava


14. "Regionalisierte Lehrwerke und Interkultureller Dialog" (IDIAL)

Číslo projektu: 135442 - LLP - 1 - 2007 - 1 - DE - KA2MP
Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu: program K2 - Sprache

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia LLP
Koordinátor: Univerzita Göttingen
Priezvisko, meno projektového manažéra za Slovensko: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia za slovakistiku: PhDr. E. Nemcová, CSc., PhDr. Janka Píšová, PhDr. Viera Nemčoková, CSc., Mariana Maholányiová
Obdobie riešenia projektu: 2008 - 2009
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2009

Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry a Katedra germanistiky

idial-projekt.de


15. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka

Označenie projektu: VV_ KEGA1
Číslo projektu: 3/2245/04
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR
Projekt bol MŠ ohodnotený ako excelentne vypracovaný .
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Emília Nemcová, CSc
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, doc. PhDr. Peter Baláž, CSc., PhDr. Katarína Hincová, CSc., PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková,
ŠPÚ: PhDr. Renáta Somorová, PhDr. Marián Lapitka, PhDr. Ivana Gregorová
Dátum začiatku riešenia projektu: 2004
Dátum ukončenia riešenia projektu: 30. 12. 2007
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava
Názov spolupracujúceho pracoviska: Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

Výstupy:

HINCOVÁ, Katarína: Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov ako súčasť kurikolárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) 12. december 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005 s. 55 - 61. ISBN 80-210-3898-5

HINCOVÁ, Katarína: Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredo-školského vzdelávania v procese prípravy mládeže na trh práce. In: Zborník príspevkov z 2. celoslovenskej konferencie učiteľov slovenčiny K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2006, s. 31 - 41. ISBN 80-223-2229-6

NEMCOVÁ, Emília: Úskalia štandardizácie úrovní ovládania slovenského jazyka. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) 12. december 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005 s. 163 - 171. ISBN 80-210-3898-5

PÍŠOVÁ, Janka - PATINKOVÁ, Jana. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka. In: RARA AVIS zborník z II. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, 27. - 28. apríl 2005. Trnava: 2005, s.16 - 24. ISBN 80-89220-52-5, EAN 9788089220526.

PÍŠOVÁ, Janka - PATINKOVÁ, Jana. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka I. In: Varia XV - zborník z Kolokvia mladých jazykovedcov v Tajove, 8. - 9.12.2005,v  tlači.

SOMOROVÁ, R. - TUNEGOVÁ, E.: Tvorivé písanie v jazykovej a literárnej výučbe. Bratislava: Pedagogické spektrum, 2006, č. 1 - 2, s. 91


16. Aufbau einer slowakischen Text- Datenbank

Identifikačné číslo projektu: 43s9
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: SAIA, Akcia Rakúsko - Slovensko
Priezvisko, meno koordinátora za Slovensko: PhDr. Emília Nemcová, CSc.
Riešitelia: PhDr. E. Nemcová, PhDr. Janka Píšová, Mgr. Jana Patinková, Mgr. Henrieta Stankovičová, P. Gregorík, K. Serdelová, D. Palečková, M. Brnčalová, Z. Takáčová - absolventi FF UCM, M. Kusendová (PVF UCM), prof. G. Wimmer, SAV

PETER GRZYBEK, Gordana Antić, Emmerich Kelih, Rudi Schlatte, Ernst Stadlober (Institut fuer Slawistik der Karl-Franzes Universität Graz)

Spôsob zverejnenia výzvy na podávanie projektov: Webová stránka SAIA
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava, Institut für Slawistik der Karl- Franzens Universität Graz


17. Slovenčina ako cudzí jazyk

Označenie projektu: KEGA1V/d
Číslo projektu: 3/117903
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Peter Baláž, CSC.
Riešitelia: doc.PhDr. Peter Baláž, CSc., doc. Miloslav Darovec, CSc., PhDr. Ján Štibraný, CSc.


18. Poetika literárnych smerov v slovenskej literatúre od stredoveku po súčasnosť

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/8242/01
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.
Riešitelia: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.


19. Prestupovanie epického a dramatického živlu v realizme

Označenie projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/7274/20
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: VEGA, Vedecká grantová agentúra MŠ SR
Priezvisko, meno zodpovedného riešiteľa: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.
Riešitelia: prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.

Aktuality
Milé študentky, milí študenti, oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na Erasmus mobilitách študentov stáž a absolventská stáž v letných mesiacoch r. 2024...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete