Magisterské štúdium

Profil absolventa/ky 2. stupňa – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

Absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry je spôsobilý/á byť učiteľom/kou predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený/á s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

Teoretické vedomosti absolventa/tky 2. stupňa

 • ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka,
 • pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie,
 • pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede,
 • pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní,
 • pozná spôsoby riadenia školy a poradných orgánov riaditeľa vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality výchovy a vzdelávania v jednotlivých typoch a druhoch škôl.
 • Absolvent/ka druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:
 • získa poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručností žiakov, v problematike alternatívnych metód vo vyučovaní,
 • poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry,
 • absolvuje prípravu na priebežnú pedagogickú prax,
 • nadobudne sústavu znalostí zo slovenského jazyka, o jeho zákonitostiach, podmienkach fungovania a jeho vzťahoch k slovanským i neslovanským jazykom,
 • získa odborné vedomosti o funkčných jazykových štýloch, o možnostiach využívania jazykových prostriedkov, o kompozícii jazykového prejavu,
 • je schopný/á využívať a interpretovať teoretické vedomosti zo systémovolingvistického, pragmatickolingvistického i sociolingvistického výskumu,
 • je schopný/á komplexne využiť teoretické znalosti v rečníckej komunikácii,
 • má odborné vedomosti zo slovenskej literatúry od roku 1945 po súčasnosť,
 • disponuje základnými poznatkami z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu,
 • je spôsobilý/á aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry,
 • je schopný/á flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe,
 • je schopný/á zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych znalostných súvislostí.

Uplatniteľnosť absolventa 2. (mgr.) stupňa štúdia

Absolvent/ka 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v učiteľskom kombinačnom študijnom programe pozostávajúceho z kombinácie dvoch predmetov, z ktorých jeden je slovenský jazyk a literatúra, je spôsobilý/á byť učiteľom/kou slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho (II. stupeň ZŠ) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá). Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, má poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, o problematike alternatívnych metód vo vyučovaní, poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa.

Všetky uvedené odborné i praktické kompetencie umožňujú absolventovi/ke, aby sa úspešne uplatnil ako:

 • učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ)
 • učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá
 • odborný/á pracovník/čka v oblasti slovenského jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť
 • jazykový/á redaktor/ka a korektor/k
 • kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, resp. odborník/čka v iných oblastiach jazykovej a literárnej kultúry 

Aktuality
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 13. novembra 2021 nás navždy opustila naša kolegyňa doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., dlhoročná pracovníčka Katedry slovenského jazyka a lite...
10. 11. 2021 uskutoční naša katedra v rámci Týždňa vedy a techniky podujatie POTULKY LITERÁRNOU TRNAVOU. Pôjde o prechádzku literárnymi pamiatkami Trnavy a zaujímavými miesta...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete