Magisterské štúdium

Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je slovenský jazyk a literatúra

Rada pre študijný program:

predsedníčka RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

členky RŠP: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., mim. prof., Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., mim. doc.

zástupcovia študentov: Bc. Romana Fondrková (2. roč. MGR. HISL)

zástupkyňa externého prostredia – absolventka: PaedDr. Katarína Šimová (učiteľka ZŠ Nové Mesto nad Váhom)

zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Palkovičová Petra Mgr., Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. Tovarišstva)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu slovenský jazyk a literatúra

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., mim. prof.

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu slovenský jazyk a literatúra:

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – funkčné miesto profesorky

PhDr. Marián Kamenčík, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docenta

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docentky

za učiteľský základ:

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., funkčné miesto docenta

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je slovenský jazyka a literatúra – magisterský stupeň štúdia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia slovenský jazyk a literatúra

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1. Vedomosti: Absolvent/ka ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. V jazykovej zložke získa systémové poznatky predovšetkým zo štylistickej roviny slovenčiny, teoretické poznatky o funkčných jazykových štýloch, o možnostiach využívania jazykových prostriedkov a o kompozícii jazykového prejavu (predmety: štylistika slovenského jazyka I, II.) Širší diachrónny pohľad na vývinové tendencie slovenčiny a vnútorné jazykové zákonitosti ponúkajú historické lingvistické disciplíny (vývin slovenského jazyka a dialektológia). Didaktická zložka odboru je naplnená najmä v takých predmetoch  študijného programu, ktoré sú zamerané na metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry (didaktika slovenského jazyka a slohu; didaktika literatúry). V literárnej zložke dominuje literatúra 20. storočia. Absolvent disponuje schopnosťou samostatnej interpretácie literárneho diela, ako aj schopnosťou podnecovať žiakov k recepcii literatúry a k diskusii o nej. Dejiny slovenskej literatúry začínajúce literárno-historickou a ideovo-estetickou rôznorodosťou medzivojnovej literatúry (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia I. (medzivojnová literatúra)) cez literárny život v období po roku 1945 (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia II. (literatúra po r. 1945)) až po pluralitný charakter najaktuálnejšej literárnej tvorby na prelome 20. a 21. storočia (predmet: Súčasná slovenská literatúra (literatúra po r. 1989)) sú komplementárnym doplnením poznatkov o slovenskej literatúre získaných počas prvého stupňa štúdia.

2. Získané zručnosti: Absolvent/ka získa dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín do metodických postupov zdôrazňujúcich aktívnu úlohu žiaka na vyučovaní, význam jeho vnútorných predpokladov a dôležitosť jeho interakcie s prostredím a spoločnosťou. Získa zručnosť flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky školskej praxe, čo dokáže kreatívne využiť pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.

3. Profesijné kompetencie: Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je absolvent/ka schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Získa poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, v problematike alternatívnych metód vo vyučovaní poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry.

4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent/ka sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach v materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti (predmet: rétorika, jazyková komunikácia  a kultúra). Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek národnej literatúry a zároveň sa naučí identifikovať a definovať hodnoty, ktoré môže prakticky využiť pri utváraní vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Absolventi získajú organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, zdokonalia si svoju kreativitu a tak sa dokážu etablovať aj v umelecko-kreatívnych odvetviach.


Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia

Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania - učiteľ - podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona  č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Absolvent/ka 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v učiteľskom kombinačnom študijnom programe pozostávajúceho z kombinácie dvoch predmetov, z ktorých jeden je slovenský jazyk a literatúra, je spôsobilý byť učiteľom slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho (II. stupeň ZŠ) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá). Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, má poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, o problematike alternatívnych metód vo vyučovaní, poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa.

Všetky uvedené odborné i praktické kompetencie umožňujú absolventovi, aby sa úspešne uplatnil ako:

·učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),

·učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),

·odborný/á pracovník/čka v oblasti slovenského jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,

·pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,

·pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,

·pracovník/čka školského úradu,

·odborný/á referent/ka  vo vzdelávacích inštitúciách,

·pracovník/čka v školských inšpekčných centrách,

·jazykový/á redaktor/ka a korektor/ka,

·kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, resp. odborník/čka v iných oblastiach jazykovej a literárnej kultúry.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020)  posudzovaná v týchto kategóriách:

·Spokojnosť so štúdiom na FF UCM  v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%  skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále  skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

·Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%  v inom ako študovanom odbore.

·Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -  v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,  53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

·Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -  v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov  kombinačných učiteľských študijných programov na trhu práce.

Aktuality
Milé študentky, milí študenti, oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na Erasmus mobilitách študentov stáž a absolventská stáž v letných mesiacoch r. 2024...
Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na vedeckú konferenciu na tému 

DYNAMIKA A PODOBY NARATÍVNEHO F...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete