Magisterské štúdium

Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je slovenský jazyk a literatúra

Rada pre študijný program:

predsedníčka RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

členky RŠP: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., mim. prof., Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., mim. doc.

zástupcovia študentov: Bc. Romana Fondrková (2. roč. MGR. HISL), Veronika Rubintová

zástupkyňa externého prostredia – absolventka: PaedDr. Katarína Šimová (učiteľka ZŠ Nové Mesto nad Váhom)

zástupkyňa z externého prostredia – zamestnávateľ: Palkovičová Petra Mgr., Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. Tovarišstva)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu slovenský jazyk a literatúra

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., mim. prof.

za učiteľský základ

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu slovenský jazyk a literatúra:

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – funkčné miesto profesorky

PhDr. Marián Kamenčík, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docenta

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., mim. doc. - funkčné miesto docentky

za učiteľský základ:

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., funkčné miesto docenta

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je slovenský jazyka a literatúra – magisterský stupeň štúdia


Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia slovenský jazyk a literatúra

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1. Vedomosti: Absolvent/ka ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. V jazykovej zložke získa systémové poznatky predovšetkým zo štylistickej roviny slovenčiny, teoretické poznatky o funkčných jazykových štýloch, o možnostiach využívania jazykových prostriedkov a o kompozícii jazykového prejavu (predmety: štylistika slovenského jazyka I, II.) Širší diachrónny pohľad na vývinové tendencie slovenčiny a vnútorné jazykové zákonitosti ponúkajú historické lingvistické disciplíny (vývin slovenského jazyka a dialektológia). Didaktická zložka odboru je naplnená najmä v takých predmetoch  študijného programu, ktoré sú zamerané na metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry (didaktika slovenského jazyka a slohu; didaktika literatúry). V literárnej zložke dominuje literatúra 20. storočia. Absolvent disponuje schopnosťou samostatnej interpretácie literárneho diela, ako aj schopnosťou podnecovať žiakov k recepcii literatúry a k diskusii o nej. Dejiny slovenskej literatúry začínajúce literárno-historickou a ideovo-estetickou rôznorodosťou medzivojnovej literatúry (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia I. (medzivojnová literatúra)) cez literárny život v období po roku 1945 (predmet: Slovenská literatúra 20. storočia II. (literatúra po r. 1945)) až po pluralitný charakter najaktuálnejšej literárnej tvorby na prelome 20. a 21. storočia (predmet: Súčasná slovenská literatúra (literatúra po r. 1989)) sú komplementárnym doplnením poznatkov o slovenskej literatúre získaných počas prvého stupňa štúdia.

2. Získané zručnosti: Absolvent/ka získa dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín do metodických postupov zdôrazňujúcich aktívnu úlohu žiaka na vyučovaní, význam jeho vnútorných predpokladov a dôležitosť jeho interakcie s prostredím a spoločnosťou. Získa zručnosť flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky školskej praxe, čo dokáže kreatívne využiť pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.

3. Profesijné kompetencie: Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je absolvent/ka schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Získa poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, v problematike alternatívnych metód vo vyučovaní poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry.

4. Prenositeľné kompetencie: Absolvent/ka sa zdokonalí v komunikačných zručnostiach v materinskom jazyku, a to v písomnom i ústnom prejave, vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu ako aj na úrovni žiackych skupín. Zdokonalí si svoje prezentačné a rétorické schopnosti (predmet: rétorika, jazyková komunikácia  a kultúra). Prostredníctvom vlastnej čitateľskej skúsenosti a komparatívneho prístupu k literárnemu textu získa konfrontačný recepčný postoj k národnej literatúre a k inonárodným literatúram. Poznaním a interpretáciou umeleckých textov bude študent kompetentný k nej pristupovať ako k jednej z dôležitých zložiek národnej literatúry a zároveň sa naučí identifikovať a definovať hodnoty, ktoré môže prakticky využiť pri utváraní vlastného hodnotového systému i hodnotovému systému žiakov v praxi výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Absolventi získajú organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, zdokonalia si svoju kreativitu a tak sa dokážu etablovať aj v umelecko-kreatívnych odvetviach.


Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia

Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania - učiteľ - podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona  č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Absolvent/ka 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v učiteľskom kombinačnom študijnom programe pozostávajúceho z kombinácie dvoch predmetov, z ktorých jeden je slovenský jazyk a literatúra, je spôsobilý byť učiteľom slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho (II. stupeň ZŠ) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá). Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, má poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručnostiach žiakov, o problematike alternatívnych metód vo vyučovaní, poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry. S týmito vedomosťami a zručnosťami dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ich dokáže uplatňovať v spojení s výchovno-vzdelávacou činnosťou kvalifikovaného učiteľa.

Všetky uvedené odborné i praktické kompetencie umožňujú absolventovi, aby sa úspešne uplatnil ako:

·učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),

·učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),

·odborný/á pracovník/čka v oblasti slovenského jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách,

·pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,

·pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,

·pracovník/čka školského úradu,

·odborný/á referent/ka  vo vzdelávacích inštitúciách,

·pracovník/čka v školských inšpekčných centrách,

·jazykový/á redaktor/ka a korektor/ka,

·kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, resp. odborník/čka v iných oblastiach jazykovej a literárnej kultúry.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020)  posudzovaná v týchto kategóriách:

·Spokojnosť so štúdiom na FF UCM  v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%  skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále  skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

·Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%  v inom ako študovanom odbore.

·Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -  v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,  53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

·Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -  v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov  kombinačných učiteľských študijných programov na trhu práce.

Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete