Profil katedry


Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vznikla v roku 1997 a stala sa rovnoprávnou zložkou fakultnej i univerzitnej štruktúry.

Katedra slovenského jazyka a literatúry zabezpečuje tieto akreditované študijné programy:

 • učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra – 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

 • učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra – 2. stupeň vysokoškoského štúdia (Mgr.)


 • Vedecko-výskumná činnosť členov katedry priamo súvisí s ich pedagogickým pôsobením. Granty a vedecké projekty, do riešenia ktorých sú zapojení členovia katedry, dokumentujú šírku a rôznorodosť výskumných tém. V oblasti vedy a výskumu sa pracovníci katedry venujú riešeniu otázok recepcie a interpretácie literárneho diela s užším zacielením na staršiu slovenskú literatúru, slovenskú literatúru 20. storočia, na literatúru pre deti a mládež, skúmaniu jazyka na zvukovej, lexikálnej, štylistickej, morfologickej a syntaktickej rovine, dejinám spisovnej slovenčiny, didaktike slovenského jazyka ako materinského i cudzieho jazyka.

  V rámci ďalšieho vzdelávania Katedra slovenského jazyka a literatúry zabezpečuje a realizuje rigorózne konanie (PaedDr.) a rozširujúce štúdium vo vzdelávacom programe slovenský jazyk a literatúra.

  Po dokončení magisterského štúdia môžu záujemcovia pokračovať v štúdiu formou rigorózneho konania v odbore učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra.  Po úspešnom vykonaní skúšky a obhájení rigoróznej práce získava absolvent titul PaedDr.

  Rozširujúce štúdium je určené záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť učiteľskú aprobáciu o predmet učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.

  Videoprezentáciu Katedry si môžete pozrieť tu: VIDEOPREZENTÁCIA KATEDRY


Profil absolventa

 

Učiteľstvo akademických predmetov - slovenský jazyk a literatúra

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupňa)

Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Absolvent 1. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej, morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu.

V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry.

Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady pre plynulý prechod do 2. stupňa štúdia, v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách.

Teoretické vedomosti absolventa 1. stupňa:

 • pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu  v širších sociálnovedných súvislostiach,
 • ovláda psychologickú interpretáciu vývinu, výchovy a  vzdelávania človeka,
 • pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní,
 • pozná organizačné charakteristiky školského systému,
 • ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín svojej  predmetovej špecializácie,
 • najmä je však pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na  2. stupni vysokoškolského štúdia.


Vymedzenie odborného profilu absolventa 2. stupňa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

Teoretické vedomosti absolventa 2. stupňa

 • ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka,
 • pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie,
 • pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede,
 • pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní,
 • pozná spôsoby riadenia školy a poradných orgánov riaditeľa vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality výchovy a vzdelávania v jednotlivých typoch a druhoch škôl.
 • Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:
 • získa poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručností žiakov, v problematike alternatívnych metód vo vyučovaní,
 • poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry,
 • absolvuje prípravu na priebežnú pedagogickú prax,
 • nadobudne sústavu znalostí zo slovenského jazyka, o jeho zákonitostiach, podmienkach fungovania a jeho vzťahoch k slovanským i neslovanským jazykom,
 • získa odborné vedomosti o funkčných jazykových štýloch, o možnostiach využívania jazykových prostriedkov, o kompozícii jazykového prejavu,
 • je schopný využívať a interpretovať teoretické vedomosti zo systémovolingvistického, pragmatickolingvistického i sociolingvistického výskumu,
 • je schopný komplexne využiť teoretické znalosti v rečníckej komunikácii,
 • má odborné vedomosti zo slovenskej literatúry od roku 1945 po súčasnosť,
 • disponuje základnými poznatkami z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu,
 • je spôsobilý aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry,
 • je schopný flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe,
 • je schopný zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych znalostných súvislostí.


Vedeckú a odbornú pripravenosť absolventa zaručuje absolvovanie predmetov, reprezentujúcich ťažiskové okruhy programu slovenský jazyk a literatúra, ktoré sú zastúpené v študijnom pláne.

Aktuality
Milé študentky, milí študenti, oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na Erasmus mobilitách študentov stáž a absolventská stáž v letných mesiacoch r. 2024...
Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na vedeckú konferenciu na tému 

DYNAMIKA A PODOBY NARATÍVNEHO F...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete