Profil katedry


Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vznikla v roku 1997 a stala sa rovnoprávnou zložkou fakultnej i univerzitnej štruktúry.

Katedra slovenského jazyka a literatúry zabezpečuje tieto akreditované študijné programy:

 • učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra – 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

 • učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra – 2. stupeň vysokoškoského štúdia (Mgr.)


 • Vedecko-výskumná činnosť členov katedry priamo súvisí s ich pedagogickým pôsobením. Granty a vedecké projekty, do riešenia ktorých sú zapojení členovia katedry, dokumentujú šírku a rôznorodosť výskumných tém. V oblasti vedy a výskumu sa pracovníci katedry venujú riešeniu otázok recepcie a interpretácie literárneho diela s užším zacielením na staršiu slovenskú literatúru, slovenskú literatúru 20. storočia, na literatúru pre deti a mládež, skúmaniu jazyka na zvukovej, lexikálnej, štylistickej, morfologickej a syntaktickej rovine, dejinám spisovnej slovenčiny, didaktike slovenského jazyka ako materinského i cudzieho jazyka.

  V rámci ďalšieho vzdelávania Katedra slovenského jazyka a literatúry zabezpečuje a realizuje rigorózne konanie (PaedDr.) a rozširujúce štúdium vo vzdelávacom programe slovenský jazyk a literatúra.

  Po dokončení magisterského štúdia môžu záujemcovia pokračovať v štúdiu formou rigorózneho konania v odbore učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra.  Po úspešnom vykonaní skúšky a obhájení rigoróznej práce získava absolvent titul PaedDr.

  Rozširujúce štúdium je určené záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť učiteľskú aprobáciu o predmet učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.

  Videoprezentáciu Katedry si môžete pozrieť tu: VIDEOPREZENTÁCIA KATEDRY


Profil absolventa

 

Učiteľstvo akademických predmetov - slovenský jazyk a literatúra

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupňa)

Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Absolvent 1. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej, morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu.

V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry.

Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady pre plynulý prechod do 2. stupňa štúdia, v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách.

Teoretické vedomosti absolventa 1. stupňa:

 • pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu  v širších sociálnovedných súvislostiach,
 • ovláda psychologickú interpretáciu vývinu, výchovy a  vzdelávania človeka,
 • pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní,
 • pozná organizačné charakteristiky školského systému,
 • ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín svojej  predmetovej špecializácie,
 • najmä je však pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na  2. stupni vysokoškolského štúdia.


Vymedzenie odborného profilu absolventa 2. stupňa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

Teoretické vedomosti absolventa 2. stupňa

 • ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka,
 • pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie,
 • pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede,
 • pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní,
 • pozná spôsoby riadenia školy a poradných orgánov riaditeľa vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality výchovy a vzdelávania v jednotlivých typoch a druhoch škôl.
 • Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:
 • získa poznatky o rozvíjaní receptívnych a produktívnych zručností žiakov, v problematike alternatívnych metód vo vyučovaní,
 • poznáva metódy a stratégie učenia sa, princípy organizovania a plánovania vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry,
 • absolvuje prípravu na priebežnú pedagogickú prax,
 • nadobudne sústavu znalostí zo slovenského jazyka, o jeho zákonitostiach, podmienkach fungovania a jeho vzťahoch k slovanským i neslovanským jazykom,
 • získa odborné vedomosti o funkčných jazykových štýloch, o možnostiach využívania jazykových prostriedkov, o kompozícii jazykového prejavu,
 • je schopný využívať a interpretovať teoretické vedomosti zo systémovolingvistického, pragmatickolingvistického i sociolingvistického výskumu,
 • je schopný komplexne využiť teoretické znalosti v rečníckej komunikácii,
 • má odborné vedomosti zo slovenskej literatúry od roku 1945 po súčasnosť,
 • disponuje základnými poznatkami z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu,
 • je spôsobilý aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry,
 • je schopný flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe,
 • je schopný zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych znalostných súvislostí.


Vedeckú a odbornú pripravenosť absolventa zaručuje absolvovanie predmetov, reprezentujúcich ťažiskové okruhy programu slovenský jazyk a literatúra, ktoré sú zastúpené v študijnom pláne.

Kontakt
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete