Erasmus+

Typ grantu: Erasmus+

Číslo projektu:  2021-1-SK01-KA220-HED-000032157

Názov projektu: Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska

Doba riešenia: 16.5.2022 – 15.05.2025

Hlavný koordinátor projektu: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Anotácia projektu: Projekt je založený na partnerskej spolupráci troch vysokoškolských inštitúcií – FF UCM v Trnave, FF Univerzity v Novom Sade (Srbsko) a FF Univerzity v Ľubľane (Slovinsko). Cieľom projektu je zefektívniť vysokoškolskú výučbu slovenčiny mimo územia Slovenska v prostredí partnerských univerzít, kde je nevyhnutná potreba kontaktu s prirodzene sa rozvíjajúcou slovenčinou, ktorá pokrýva všetky funkčné oblasti. Projekt nadväzuje na už realizovaný výskum na FF UCM v Trnave a jeho výsledky v oblasti výučby slovenčiny v prostredí národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Proces generovania optimálneho funkčného modelu vysokoškolskej výučby slovenčiny mimo územia Slovenska, materiály, ktoré v priebehu riešenia projektu vzniknú, budú obojstranne prínosné a môžu byť implementované aj pri vyučovaní slovenčiny pre cudzincov prichádzajúcich na štúdium na UCM v Trnave.

Riešiteľský kolektív za UCM: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.; Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.; PhDr. Marián Kamenčík, PhD.; Mgr. Peter Gregorík, PhD.; PhDr. Katarína Hincová, PhD.; Mgr. Ľubomír Gábor, PhD. 

Partnerské univerzity: Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (Srbsko), Filozofická fakulty Univerzity v Ľubľane (Slovinsko)

Prvé nadnárodné stretnutie

V dňoch 6. a 7. júla 2022 sme na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítali vzácnych hostí a zároveň kolegov a priateľov z partnerských univerzít v Ľubľane a v Novom Sade v rámci 1. nadnárodného stretnutia projektu ERAZMUS+ Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska.

Stretnutie sa realizovalo hybridnou formou, ale väčšina riešiteľov projektu sa stretnutia zúčastnila prezenčne. Celý priebeh rokovania bol sprostredkovaný účastníkom prítomným online cez platformu MS Teams. Účastníkov rokovania na pôde FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. a koordinátorka projektu doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. Popri riešiteľoch z domácej univerzity (doc. Mgr. K. Žeňuchová, PhD.; PhDr. K. Hincová, PhD.; PhDr. M. Kamenčík, PhD.; Mgr. Ľ. Gábor, PhD.) sa stretnutia zúčastnili zástupcovia partnerských inštitúcií: z FF Univerzity v Ľubľane (prof. dr. Jozef Pallay, mag. Darija Pivk, doc. dr. Špela Sevšek Šramel) a z FF Univerzity v Novom Sade (prof. dr. Jasna Uhláriková, prof. dr. Anna Makišová, doc. dr. Daniela Marčoková, doc. dr. Zuzana Týrová, dr. Anna Margaréta Lačoková). Pre pracovnú zaneprázdnenosť či náhlu zdravotnú indispozíciu sa niektorí riešitelia zúčastnili rokovania online (Mgr, Zdenka Kumorová, PhD.; Mgr. Peter Gregorík, PhD, Mag. Hana Lacová, Dr. Mojca Nidorfer).

Program rokovania bol rozdelený do dvoch dní. Prvý deň, 6. 7. 2022, bol vzhľadom na skutočnosť, že išlo o prvé nadnárodné stretnutie riešiteľov, venovaný prevažne predstaveniu základných cieľov projektu, oboznámenie sa s aktualizovaným časovým harmonogramom projektu, pravidlami rozpočtu projektu administráciou projektovej dokumentácie, pravidlami propagácie projektu. Za dôležité považujeme aj to, že riešitelia projektu sa dohodli na spoločnej komunikačnej platforme. Na MS Teams bol zriadený komunikačný kanál prístupný všetkým riešiteľom projektu, kde sa nachádzajú všetky potrebné dokumenty, informačné materiály, kontakty na členov projektového tímu. Koordinátori projektu vypracovali návrhy na logo projektu, ktoré všetci riešitelia schválili a bude spolu s vizuálnymi prvkami európskej agentúry využívané na všetkých výstupových materiáloch projektu. Prvý deň stretnutia prebehla ku každému bodu programu aj živá a bohatá diskusia, všetci riešitelia kládli otázky o administratívnych a finančných otázkach, v rámci ktorej mohol každý prispieť svojimi návrhmi a pripomienkami.

Druhý deň nadnárodného stretnutia bol venovaný predstaveniu plánovaných intelektuálnych výstupov. Ide o 4 výstupy. Zo strany koordinátora bol ku každému výstupu určený zodpovedný riešiteľ, ktorý zároveň výstup predstavil v podobe ppt prezentácie a boli špecifikované pracovné tímy zložené z riešiteľov všetkých zapojených inštitúcií. Konkretizovali sa ciele a termíny na najbližšie obdobie. Charakter plánovaných výstupov si vyžaduje dokonalú spoluprácu všetkých partnerov, keďže výstupy reflektujú osobitosti vyučovania slovenčiny v špecifických podmienkach mimo územia materskej krajiny.

Výstup č. 1: Lexikálne osobitosti slovenčiny v komparácii s väčšinovými jazykmi – slovinčinou a srbčinou (zodp. K. Žeňuchová, Z. Kumorová)

Výstup č. 2: Vyučovanie zvukovej roviny slovenského jazyka so zameraním na špecifické potreby používateľov srbčiny a slovinčiny (zodp. P. Gregorík)

Výstup č. 3: Súbor metodických listov a študijných materiálov k pracovnému semináru pre učiteľov slovenčiny: Špecifiká vyučovania slovenčiny mimo územia SlovenskaSlovenska s dôrazom na kolízne jazykové javy v slovenčine a srbčine a využitie efektívnych vyučovacích metód (zodp. K. Hincová)

Výstup č. 4: Literárna čítanka.Výber textov s prihliadnutím na výučbu slovenčiny mimo územia Slovenska (zodp. M. Kamenčík, Ľ. Gábor)

Po ukončení pracovnej časti stretnutia sme strávili príjemný čas prechádzkou po historickom centre Trnavy so zaujímavým výkladom PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD.Popri bohatom rokovaní a výmene odborných i pedagogických skúseností sme ukázali našim hosťom aj zaujímavosti historického centra Trnavy. Tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutia a veríme, že spolupráca partnerských univerzít na tomto projekte prinesie kvalitné výstupy, ktoré zlepšia kvalitu vyučovania slovenčiny nielen mimo územia Slovenska, ale môžu byť implementované aj pri vyučovaní slovenčiny pre cudzincov prichádzajúcich na štúdium na UCM v Trnave.


Projektový tím

Program 1. nadnárodného stretnutia (Trnava, 6.-7. júl 2022)


Aktuality
Milé študentky, milí študenti, oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na Erasmus mobilitách študentov stáž a absolventská stáž v letných mesiacoch r. 2024...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete